Sari la conținut

[EVILS] - REGULAMENT FORUM & INFORMATII

DarKneSS @ EVILS.RO

qv13avl.png

 


INFO

 

Odata cu inregistrarea pe acest forum inseamna ca iei la cunostinta si esti de acord cu termenii si conditiile impuse de staff-ul EVILS. Odata cu finalizarea contului devii membru pe propria raspundere, iti asumi toata datoria pentru activitatea pe care o faci pe acest forum.
Nu raspundem de fisierele sau legaturile externe ce apar sau sunt urcate de utilizatorii nostri pe acest forum.
Echipa EVILS nu poate fi trasa la raspundere pentru ceea ce utilizatorii activeaza sau orice alte actiuni ilegale ale acestora. Adresele de IP ale utilizatorilor sunt stocate in baza noastra de date si vor fi folosite in eventualele incalcari de la regula. Folosirea acestui site pentru distributie de materiale ilegale sau incurajari de piraterie este interzisa, este propria ta responsabilitate sa aderi la acesti termeni. Administratorii acestui forum pot selecta utilizatorii si interzice oricui in orice moment, fara nici un anunt prealabil. Drepturile de autor pentru toate creatiile ce apartin forumului EVILS sunt interzise catre distribuirea sau folosirea fara acordul nostru. Daca aveti indoieli cu privire la legalitatea de continut sau aveti orice suspiciuni, nu ezitati sa ne contactati.

 

Profil
Nickname-ul nu trebuie sa contina cuvinte obscene.
Avatarul trebuie sa isi respecte pe deplin dimensiunile respective si nu trebuie sa aiba un continut de tip porno, rasisme sau reclama.
Semnatura nu trebuie sa contina reclama sau imagini in exces ( maxim 2 imagini ) sau de dimensiuni mari .
Imaginea la semnatura trebuie sa aibe marimea maxima de 500x150.Si nu trebuie sa aiba un continut de tip porno.
Nu sunt acceptate, mesajele private, avatarele, semnaturi sau orice alt mijloc de transmitere vizibil pentru reclame de tip imagine sau text.
Numele nu trebuie să conțină mai mult de 3 caractere de tip: [email protected]#$%^&*()_ , iar numărul de caractere ce alcătuiesc numele, nu trebuie să depășească 20;
Se pedepsește de la modificarea username-ului/display name-ului fără avertizare în prealabil până la banarea permanentă a contului pe forum.
Sunt permise doar 2 gif-uri in semnatura nu mai multe.

 

REGULAMENT TITLE TOPIC
Topicurille făcute de voi trebuiesc respecatate Title Topic la următoarele categoriii. Asistență Server, Zona Utilizatorilor, Administrație Forum. Consencițle sunt următoarele: Advertisat prima oară dupăia 1X Warn advertisment, 2X Warn advertisment, 3X Warn advertisment.

 

FORUM
Inainte de a deschide un nou subiect, asigura-te ca nu mai exista o discutie pe aceea tema. Pentru asta foloseste functia SEARCH;
Titlul trebuie sa fie simplu si cat mai explicit.
- Exemplu de titlu gresit: Am o problema by Numele tau
- Exemplu de titlu gresit: Am o problema
- Exemplu de titlul corect: Am o problema cu pluginul nume.amxx
Folosirea unui titlu mai descriptiv va ajuta sa primiti raspunsuri mai bune si mai rapid.
In cererile de admin / upgrade vor vota cu pro/contra doar acei jucatori care au cel putin helper pe serverul respectiv.

 

 

 

ATENŢIONĂRI
Raspunderea exagerata in anumite subiecte poate fi sanctionat prin warn/ban.La cererile admin / upgrade , nu raspundeti dupa fiecare pro/contra , folositi buton edit.
Raspunsurile trebuie sa contina minim 3 cuvinte altfel va fi considerat spam si va fi sanctionat cu warn/ban.
Raspunsurile trebuie sa fie corecte si concrete, nu pe langa subiect.
Folosirea excesiva a smileys este stric interzisa si poate fi sanctionata prin warn .
Un utilizator poate avea doar un singur cont, clonarea acestora sunt penalizate cu banarea permanenta a ambelor conturi.
Este permisa continuarea unui subiect deschis de maxim 3 luni in urma.
Este interzisa deschiderea unui subiect referitor la un site anume pentru obtinerea de vizite, se considera reclama si se pedepseste drastic.
La 3 warn-uri acumulate din reclamatii , ban fara dovezi sau alte greseli pe forum se vor penaliza prin sanctionarea adminului in cauza ceea ce poate insemna downgrade pentru o perioada de timp sau scoaterea permanenta a accesului.
Dublu post se penalizeaza cu +1 warn ( depinde de caz, se poate da si mai multe puncte la warn)
FUNCTIA REPORT
Daca observati posturi, spamuri obscene, rasiste etc. anuntati-ne prin functia 'REPORT'.
Nu folositi functia REPORT pentru ca asa va vine voua, se penalizeaza cu warn.
SUPLIMENTAR
Orice insulta adusa asupra unui administrator se penalizeaza cu ban pe o periodata nedeterminata
Orice insulta adusa asupra unui moderator se penalizeaza (in functie de gravitatea situatiei) de la avertisment pana la ban permanent.
NU acceptam motivatii de genul: nu am stiut, nu am vazut, am uitat, necunoasterea regulamentului nu te scuteste de pedeapsa.
SANCŢUNI
La 5 puncte acumulate la warn primesti restrictie la postare timp de 3 zile.
La 7 puncte acumulate la warn primesti restrictie la postare timp de 1 saptamana
La 10 punte acumulate la warn ti se va bloca contul timp de 1 luna .

 

Creearea unui topic nou :

 

Nerespectarea modelului unui nou topic, acesta ajunge la cos.
Titlul trebuie sa reflecte continutul, astfel ajunge la cos.
Orice fel de reclama/malware/site-uri intr-un topic care fac publicitate ajunge automat la cos.

 

Bump This Topic:

 

-Puteti folosi butonul o data la 24 de ore.
-Folositi-l doar atunci cand e cazul.
-Folosirea abuziva se pedepseste , de la warn la ban 24 ore.

 

@Menţions:

 

-A fost adaugat pentru a usura munca tuturor, daca tineti neaparat ca persoana respectiva sa vada topicul / postul , adaugati @YonutzX.
-Va rog a-l folosi cand e cazul. Atunci cand sunteti mentionati intr-un post primiti notificare.
-Folosirea abuziva pentru orice prostii se pedepseste, warn sau ban 24 de ore.

 

Ban from topic(Ban center):

 

-A fost adaugat pentru a usura munca managerilor de servere in special, daca tineti neaparat ca persoana respectiva sa nu mai intre la sectiunea dumneavoastra pentru ca v-a incalcat regulamentul, il puteti bana de pe sectiunea respectiva.Poate fi folosit si de designeri pentru backlist la zona design, o perioada sa nu mai aibe acces la acea zona,cereri repetate nerespectand termenele sau regulamentul.
-Va rog a-l folosi cand e cazul,sa nu apara abuzuri sau "razbunari". Se verifica totul.
-Folosirea abuziva pentru orice prostii se pedepseste, ban 24 de ore pana la excluderea permanenta a dumneavoastra sau chiar a serverului daca e cazul.

 

Pirateria / Warez:

 

- De astazi inainte este interzisa deschiderea oricarui subiect despre piraterie (warez),in caz contrar aceste subiecte vor duce la suspendare permanenta fara drept de apel:
- Se considera piraterie / warez :
- Discutii pe aceasta tema sau adrese despre un program piratat.
- Cererea sau publicarea de serial number-uri sau crack-uri.
- Cererea sau publicarea de trackere. (sursa torrente)
- Adrese de descarcare a unor programe asupra carora dvs. nu aveti drepturi de autor. (exceptie adresele oficiale ce permit si lanseaza gratuit soft-ul lansat/creat de ei)

 

In atenţia membriilor si nu numai :
- Necunoasterea regulamentului nu este o scuza.
- Incalcarea regulamentului este sanctionata dupa caz cu warn/suspend in functie de gravitate.
- Cererea de accese, grade pe forum este interzisa. Persoanele din conducerea comunitatii vor selecra si contacta potentiali membri participanti la selectia pentru administrare si dezolvtare.

 

Cu respect, Echipa EvilS România.

 

English version:

 

INFO

 

Along with registering on this forum means you are aware of and agree to the terms and conditions imposed by EVILS staff. Once you complete your account, you become a member on your own responsibility, you assume the full responsibility for the work you are doing on this forum.
We do not respond to external files or links that appear or are uploaded by our users on this forum.
The EVILS Team can not be held responsible for what users are doing or any other illegal actions they may have. User IP addresses are stored in our database and will be used for possible violations of the rule. Use of this site for the distribution of illegal material or piracy encouragement is forbidden, it is your own responsibility to adhere to these terms. Administrators of this forum can select users and prohibit anyone at any time without any prior notice. Copyrights for all creations belonging to the EVILS forum are forbidden to be distributed or used without our consent. If you have any doubts about the legality of the content or have any suspicions, do not hesitate to contact us.

 

Profile
Nickname should not contain obscene words.
The avatar must fully comply with those dimensions and must not have porn, racism, or commercials.
Signature must not contain excessive creatives or images (up to 2 images) or larger.
The signature image must have a maximum size of 500x150.
Private messages, avatars, signatures, or any other means of transmission visible to image or text ads are not supported.
The name must not contain more than 3 characters of type:! @ # $% ^ & * () _ And the number of characters that make up the name must not exceed 20;
~ It is punishable by changing the username / display name without prior warning until the permanent ban on the forum account.
FORUM
Before opening a new topic, make sure there is no discussion on the topic. For this use the SEARCH function;
The title should be simple and explicit.
- Example of wrong title: I have a problem with your name
- Example of wrong title: I have a problem
- Example of the right title: I have a problem with the name plugin. Amxx
Using a more descriptive title will help you get better and faster answers.
In admin / upgrade requests, only those players who have at least helper on that server will vote with pro / contra.
WARNINGS
Excessive liability in certain topics can be sanctioned by warn / ban.At the admin / upgrade requests, do not respond after each pro / contra, use the edit button.
Responses must contain at least 3 words otherwise it will be considered spam and will be sanctioned with a warning / ban.
Responses must be correct and concrete, not just subject matter.
Excessive use of smileys is strictly forbidden and may be sanctioned by warn.
A user can have only one account, cloning them is penalized with the permanent ban on both accounts.
It is allowed to continue with an open subject up to 3 months ago.
It is forbidden to open a subject related to a specific site to get visits, it is considered advertising and is punished drastically.
With 3 warnings accumulated in the complaints, a ban without evidence or other mistakes in the forum will be penalized by sanctioning the admin in question, which may mean downgrade for a period of time or permanent removal of the access.
Double-ups are penalized with a +1 warning (depending on the case, even more points can be given to warn)
FUNCTION REPORT
If you notice posts, obscene, racist spam, etc. let us know by using the 'REPORT' function.
Do not use the REPORT function because it comes to you, it is penalized with a warning.
ADDITIONAL
Any insult to an administrator is penalized with an indefinite period of time
Any insult to a moderator is penalized (depending on the severity of the situation) from the warning to the permanent ban.
I do not accept motivations like: I did not know, I did not see, I forgot, the ignorance of the regulation does not spare you the punishment.

 

SANCTIONS
At 5 points accrued to the warning you receive a posting restriction for 3 days.
At 7 points accrued to warn you receive a posting restriction for 1 week
At 10 decks accrued to warn you will block your account for 1 month.

 

Creating a new topic:

 

Failure to follow the pattern of a new topic, it reaches the basket.
The title must reflect the content, so get to the basket.
Any kind of advertising / malware / sites in a topic that advertises automatically reaches the cart.

 

Bump This Topic:

 

-You can use the button once every 24 hours.
- Use only when appropriate.
-Useful use is punished, from warn to ban 24 hours.

 

@Mentions:

 

-This has been added to ease the work of everyone if you necessarily keep that person to see the topic / post, add @YonutzX.
-Please use it when necessary. When you are mentioned in a post you receive a notification.
-Use abuse for any nonsense is punished, warned, or ban 24 hours.

 

Ban from topic (Ban center):

 

-It has been added to ease the work of server managers especially if you necessarily keep that person from going to your section for violating the rules, you can ban it from that section. Can be used by designers for the backlist at design area, for a period to no longer have access to that area, repeated requests not respecting deadlines or regulations.
- Please use it whenever necessary, avoid abuses or "revenge". Check everything.
-Useful use of any nonsense is punished, ban 24 hours until your permanent exclusion or even the server if necessary.

 

Pirate / Warez:

 

- It is forbidden today to open any warez topic, otherwise these topics will lead to permanent suspension without the right to appeal:
- Consider piracy / warez:
- Discussions on this topic or addresses about a pirated program.
- Request or publication of serial numbers or cracks.
- Demand or publication of trackers. (torrent source)
- Download addresses for programs you do not have copyright. (except for the official addresses that allow and release free of charge the software released / created by them)

 

To the attention of members and not only:
- Not knowing the regulation is not an excuse.
- Violation of the regulation is sanctioned with caution / suspend depending on severity.
- Requests for access, forum grades is forbidden. The community leaders will select and contact potential members of the selection for administration and desolvation.

 

Sincerely, EvilS Romania team.

 

×